Algemene voorwaarden zakelijk

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

 

Verstelgoed

 

 

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Verstelgoed (Verstelgoed). Het adres van Verstelgoed is Meint Veningastraat 63 9601KD, te Hoogezand met het KvK-nummer: 87026295.

 

In deze voorwaarden worden de Klant en Verstelgoed samen ook Partijen genoemd.

 

 1. Algemeen
  • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verstelgoed. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Verstelgoed en de afnemer van de Producten die Verstelgoed levert (de Klant).
  • Verstelgoed heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en Verstelgoed mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.
  • Verstelgoed zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek van de Klant kosteloos toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website www.verstelgoed.nl.

 

 1. Product

Verstelgoed levert Kussens op maat (de Producten).

 

 1. Aanbiedingen
  • Elk aanbod van Verstelgoed is vrijblijvend en kan door Verstelgoed worden herroepen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is vermeld.
  • Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de Klant duidelijk is wat haar rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod indien mogelijk opgenomen:
   • de prijs, exclusief belastingen;
   • een overzicht en specificatie van de Producten;
   • de beoogde datum van levering;
   • de kosten van levering;
   • de kosten van verpakkingsmaterialen;
   • de wijze van betaling;
   • de wijze waarop een overeenkomst tot stand komt.
  • Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
  • Verstelgoed kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

 

 1. Bestellingen
  • Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.
  • Bestellingen kunnen worden geplaatst:
   • via de website
  • Een bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Verstelgoed, tenzij anders is vermeld in het aanbod.
  • Indien een bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal Verstelgoed een alternatief aanbod doen. In dat geval wordt de bestelling definitief na schriftelijke acceptatie van het alternatieve aanbod door de Klant.
  • Verstelgoed behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

 

 1. Aflevering en transport
  • Verstelgoed en de Klant maken afspraken over de aflevering van het Product. De kosten voor aflevering worden duidelijk aangegeven in het aanbod of de geaccepteerde bestelling.
  • Verstelgoed bepaalt de wijze van transport, na overleg met de Klant.
  • Als de Klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door Verstelgoed voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
  • Levering zal plaatsvinden binnen 4 weken Na plaatsing van de order, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Levering vindt plaats op het moment dat een bestelling in ontvangst is genomen door de Klant of werknemers van de Klant op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend .
  • De Klant is te allen tijden verplicht om het geleverde aan te nemen. Als de Klant weigert om het geleverde aan te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
  • Schade die is ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van Verstelgoed.
  • Leveringstermijnen die door Verstelgoed worden gecommuniceerd zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.
  • Verstelgoed mag een bestelling in delen laten bezorgen.

 

 1. Prijs
  • Alle door Verstelgoed gecommuniceerde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
  • Alle prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, vervoerskosten, verzendkosten en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

 

 1. Betaling en incassokosten
  • De Klant kan betalen met:
   • iDEAL
   • creditcard
   • na ontvangst van een factuur
  • Als de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.
  • Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Verstelgoed. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40,- zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, met een maximum van €6.775.
  • De volledige vordering van Verstelgoed op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
   • de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
   • de Klant failliet is of in surseance van betaling;
   • de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door Verstelgoed geleverde Producten blijven eigendom van Verstelgoed totdat de Klant haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
  • De Klant zal alles doen wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om de eigendommen van Verstelgoed veilig te stellen.
  • Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Verstelgoed zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
  • De Klant geeft hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Verstelgoed om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verstelgoed zich bevinden om deze eigendommen mee te nemen in het geval dat zij haar eigendomsrechten wil uitoefenen.

 

 1. Controle en klachtenregeling
  • Verstelgoed levert de Producten af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde Producten van die levering.
  • De Klant moet direct na de levering onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de Producten klopt met hetgeen Partijen zijn overeengekomen.
  • De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Verstelgoed meedelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant 14 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Verstelgoed meedelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
  • De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een bestelling, ook indien een bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van de Klant.
  • Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
  • Als er sprake is van een gebrek zal Verstelgoed naar eigen inzicht het Product herstellen, vervangen of de Klant schadeloosstellen, tenzij:
   • de Klant haar klacht niet op tijd kenbaar heeft gemaakt, zoals omschreven in dit artikel;
   • de Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van Verstelgoed;
   • de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling;
   • de Klant de Producten niet op gebruikelijke wijze heeft opgeslagen;
   • Verstelgoed niet de mogelijkheid heeft gehad de producten te onderzoeken;
   • de Klant niet aan haar verplichtingen tegenover Verstelgoed heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.
  • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Verstelgoed die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

 

 1. Retour
  • Na toestemming en in overleg met Verstelgoed kan de Klant (een deel van) een bestelling retourneren. Verstelgoed zal de Klant de te volgen procedure mededelen.
  • De Klant verzorgt de retourzending voor haar eigen rekening en risico.
  • Verstelgoed zal na ontvangst van een retourzending de geretourneerde Producten direct controleren en het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten als de Producten:
   • niet zijn gebruikt;
   • niet zijn beschadigd; en
   • nog in de originele verpakking zitten.
  • Met het doorverkopen, verhuren of het anderszins in gebruik nemen of geven van de Producten vervalt het recht op retour.

 

 1. Garantie
  • Op alle Producten geeft Verstelgoed een garantie van 3 jaar.
  • Geen garantie wordt gegeven als sprake is van één van de situaties, genoemd in lid 5 van het artikel "Controle en klachtenregeling".
  • Verstelgoed heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • Verstelgoed garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
  • Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van Verstelgoed worden aangemerkt.
  • Verstelgoed is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.
  • Als Verstelgoed toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €250,00.
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verstelgoed beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Verstelgoed uitkeert.
  • De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verstelgoed.

 

 1. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Verstelgoed is één jaar.

 

 1. Intellectueel eigendom
  • Verstelgoed garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
  • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt Verstelgoed alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde Producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

 

 1. Geheimhouding en privacy
  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zullen Partijen alle informatie van elkaar geheimhouden tegenover derden.
  • Verstelgoed zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze informatie is gegeven, behalve als Verstelgoed optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
  • Partijen zullen de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, aanbiedingen, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van elkaar niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

 1. Opzegging
  • Verstelgoed heeft het recht de overeenkomst met de Klant per direct op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:
   • in staat van faillissement wordt verklaard;
   • surseance van betaling wordt verleend;
   • een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
   • door executoriaal beslag wordt getroffen;
   • door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
   • onder curatele of onder bewind wordt gesteld.
  • Na opzegging blijft het artikel 'Eigendomsvoorbehoud' tussen Partijen geldig.

 

 1. Overmacht
  • Verstelgoed mag in geval van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden mag elk van beide Partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  • Als Verstelgoed haar verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Verstelgoed het nagekomen deel factureren.

 

 1. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

 1. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

 

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

 1. Bevoegde rechter

Noord-Nederland.

 

Algemene voorwaarden Thuiswinkel | Thuiswinkel.org | Thuiswinkel Waarborg

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »